apostrof
Управление на проекта във всеки етап
на инвестиционния процес

Управление на проекта във фазата на проектиране

За всеки инвеститор процесът по закупуване на парцел, цялостно разработване на проект, издаване на разрешения, финансиране, построяване, маркетинг и продажби, би могъл да бъде сложен, стресиращ и рисков. Нашият проактивен подход елиминира риска от вземане на неправилни решения, като създава истинска стойност за инвеститорите. Ние ръководим проектните екипи от предварителното планиране, през строителството, маркетинга и продажбите, до завършването и предаването на обекта и гаранционното обслужване.

Управление на проекта във фазата на строителството

АКМИ може да изпълнява функции на главен изпълнител или “проджект мениджър“.

1

Изготвяне на тръжна документация и провеждане на търг за избор на подизпълнители.

2

Изготвяне на необходимите договори за възлагане на поръчки и разработване на предварителен план-график и финансов план за цялостното изграждане на строителния проект.

3

Изготвяне на концепция за организация на процесите

4

Текущ контрол на сроковете - проверка и документиране на фактическите (действителни) срокове за проектиране и изпълнение на строителството (сравнение между запланувани и фактически срокове), създаване на алтернативни процеси при необходимост

5

Съвместно определяне на рамката на разходите с Възложителя

6

Контрол на разходите за строителство по проекта

7

Проверка на изпълнението на строителството за съответствие с одобреното техническо описание/проекта/

8

Констатиране на дефекти и причините за тях, предявяване на рекламация, контрол на работите по отстраняването на дефектите и повторно приемане

9

Периодичен месечен отчет за напредъка на строителството и основните моменти и етапи

10

Заключителен количествено-финансов отчет след завършване на проекта

11

Детайлна проверка и одобряване на акт обр. 19 относно извършените СМР – видове, количества и цени,изготвен от изпълнителя на обекта

12

Консултиране на Възложителя при приемане-предаване на обекта

13

Участие в предаването на обекта от главния изпълнител на инвеститора със съдействието на участващите в проектирането и изпълнението специалисти и фирми (вкл. строителен надзор). Определяне на дефектите и гаранционните срокове.

Нашите последни проекти

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получете всяка седмица нови имоти и интересни статии директно във вашата електронна поща

Ние се грижим за защитата на вашите данни. Прочетете на Privacy Policy.